sekretariat.sinicum@gmail.com
  +48 513 382 730

_____________________________ 

Szukaj...

 

Rozdział I: Przepisy ogólne

Rozdział II: Cele Sinicum i sposoby ich realizacji

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV: Władze Sinicum

Rozdział V: Majątek Sinicum

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Sinicum

 

Statut stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE SINICUM IM. MICHAŁA BOYMA SJ

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ”, posiada oso-bowość prawną i dalej nazywane jest Sinicum. Stowarzyszenie używa swojej nazwy również w językach obcych.

Art. 2.
Siedzibą Sinicum jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3.
Terenem działalności Sinicum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 4.
Dla właściwego realizowania swoich celów Sinicum może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 5.
Sinicum może być członkiem międzynarodowych, krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.

Art. 6.
Sinicum działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (DU nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

Art. 7.
Sinicum działa w łączności z biskupem miejsca siedziby. Wspomaga on działania stowarzy-szenia poprzez swojego asystenta.

Art. 8.
Sinicum działa również w łączności ze zgromadzeniami zakonnymi, a szczególnie Księży Werbistów oraz Sióstr Służebnic Ducha Świętego, które to zgromadzenia mają wielkie do-świadczenie na polu działalności na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach. Sinicum liczy na ich pomoc zwłaszcza personalną oraz lokalową.

Rozdział II
Cele Sinicum i sposoby ich realizacji

Art. 9.
Stowarzyszenie Sinicum ma następujące cele:

1. Konsolidacja polskiego środowiska zaangażowanego w szeroko pojętą współpracę na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach oraz reprezentowanie tego środowiska wobec władz państwowych, religijnych, oświatowych, autorytetów społeczno-kulturalnych, jed-nostek samorządowych i odpowiednich organizacji międzynarodowych;

2. Promowanie postaw solidarności z narodami Chin; nawiązywanie, pośredniczenie i koor-dynacja kontaktów między Polakami i Chińczykami, zwłaszcza w zakresie życia kultu-ralnego, religijnego i edukacji;

3. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących wzajemnej promocji kultury oraz religii, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chinach;

4. Ubogacenie Kościoła katolickiego w Polsce doświadczeniem kulturowo-religijnym Chin.

Art. 10.
Sinicum realizuje swoje cele przez:

1. Organizację i koordynację współpracy zainteresowanych podmiotów;

2. Występowanie z inicjatywami oraz wyrażanie opinii w sprawach wiążących się z celami Sinicum oraz stanowiących przedmiot zainteresowania jego członków;

3. Upowszechnianie wiedzy związanej z kulturą i cywilizacją chińską w Polsce, a Polską w Chinach;

4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, obozów, rekolekcji, piel-grzymek, wycieczek;

5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

6. Współpracę z uniwersytetami, instytutami, szkołami, krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami o podobnym charakterze;

7. Stwarzanie warunków kształcenia Chińczyków w Polsce a Polaków w Chinach i pozy-skiwanie środków na ten cel;

8. Działalność artystyczną;

9. Działalność charytatywną;

10. Działalność na rzecz Chińczyków mieszkających w Polsce;

11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

13. Promowanie, we wszystkich możliwych formach, osiągnięć Sinicum i jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 11.
1. Członkowie Sinicum dzielą się na członków:

a) Zwyczajnych założycieli

b) Zwyczajnych

c) Uczestników

d) Honorowych

e) Wspierających.

2. Członkami Sinicum mogą być cudzoziemcy, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12.
Członkiem zwyczajnym założycielem jest osoba obecna przy zakładaniu Sinicum, wzięła udział w zebraniu założycielskim. Członek zwyczajny założyciel ma te same prawa i obo-wiązki, co członek zwyczajny.

Art. 13.
1. Członkiem zwyczajnym Sinicum może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) Złożyła deklarację członkowską na piśmie;

b) Przedstawiła pozytywną opinię dwóch członków Sinicum;

c) Wniosła odpowiednie opłaty członkowskie, w wysokości ustalonej przez Zarząd;

d) W drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, została przyjęta do Stowarzyszenia.

2. Każdy członek zwyczajny ma następujące prawa:

a) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sinicum;

b) Prawo do uczestniczenia w działalności Sinicum;

c) Prawo do zgłaszania wniosków związanych z działalnością Sinicum.

3. Każdy członek zwyczajny ma następujące obowiązki:

a) Branie udziału w działalności Sinicum i realizacji jego celów;

b) Wykonywanie przyjętych na siebie zadań i zobowiązań związanych z działalnością Sinicum;

c) Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Sinicum;

d) Regularne opłacanie składek.

Art. 14.
1. Członkiem uczestnikiem Sinicum może być osoba fizyczna w wieku od 7 do 18 lat, która:

a) Złożyła deklarację członkowską na piśmie;

b) Jej opiekunowie prawni nie wyrażają sprzeciwu wobec przynależności do Sinicum;

c) W drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, została przyjęta do Sinicum.

2. Każdy członek uczestnik ma następujące prawa:

a) Prawo do uczestniczenia w działalności Sinicum;

b) Prawo do zgłaszania wniosków związanych z działalnością Sinicum.

3. Każdy członek uczestnik ma następujące obowiązki:

a) Branie udziału w działalności Sinicum i realizacji jego celów;

b) Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Sinicum;

c) Regularne opłacanie składek.

Art. 15.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w dzia-łalność i rozwój Sinicum.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek minimum 10 członków Sinicum lub na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zwykłą większością głosów.

3. Członkowie honorowi mają te same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art. 16.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc fi-nansową, rzeczową, merytoryczną lub duchową w realizacji celów Sinicum.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji w drodze uchwały Za-rządu podjętej zwykłą większością głosów.

3. Członkowie wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Sinicum.

4. Członkowie wspierający nie mają prawa wyborczego czynnego i biernego do władz Sini-cum.

5. Zasadniczym obowiązkiem członka wspierającego jest wypełnianie zadeklarowanej po-mocy.

Art. 17.
1. Członkostwo w Sinicum ustaje w razie:

a) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej;

b) Śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej;

c) Skreślenia z listy członków na skutek nie wywiązywania się z obowiązków wobec Si-nicum.

2. O ustaniu członkostwa Zarząd wydaje uchwałę podjętą zwykłą większością głosów.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Sinicum lub ustaniu człon-kostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Art. 18.
1. Aby lepiej realizować swoje cele, stowarzyszenie może powołać szczególne gremia hono-rowo-doradcze, jak Rada Programowa, Rada Naukowa, Rada Medialna, Komitet Hono-rowy itp. na podstawie odrębnych przepisów, opracowanych przez Zarząd i przedstawio-nych Walnemu Zgromadzeniu do przegłosowania. Rady takie, składające się z najbardziej kompetentnych osób, wspierają swoim autorytetem działalność Sinicum, służą radą w szczegółowych zagadnieniach i promują stowarzyszenie w strategicznych dla stowarzy-szenia środowiskach.

2. Członkowie gremiów honorowo-doradczych są członkami honorowymi stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Władze Sinicum

Art. 19.
1. Władzami Sinicum są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz wybieralnych Sinicum trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowa-niu, bezwzględną większością głosów osób obecnych. Ustępujące władze sprawują swoje funkcje do czasu wyłonienia nowych władz.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych. Na wniosek przynajmniej trzech członków władze zobowiązują się do głosowania tajnego.

4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ich składu osobowego.

Art. 20.
1. Walne Zgromadzenie składa się z członków założycieli, członków zwyczajnych i człon-ków honorowych.

2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Sinicum.

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.

4. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz na rok.

5. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwoływane w każdym terminie.

6. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

a) Na podstawie uchwały własnej;

b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Sinicum.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie nadzwyczajne z wniosku Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Sinicum w terminie jednego mie-siąca od dnia otrzymania wniosku.

7. Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z co naj-mniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, określeniem miejsca i czasu oraz podaniem po-rządku obrad.

Art. 21.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu Sinicum, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

2. Uchwalanie zmian statutu i regulaminów;

3. Ocena rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Za-rządowi;

4. Zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd projektów planów finansowych oraz planów strategii działania Sinicum;

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych;

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Sinicum i przeznaczeniu jego majątku;

8. Podejmowanie wszelkich innych uchwał w sprawach wynikających ze statutu lub w spra-wach, w których Walne Zgromadzenie uzna to za niezbędne.

Art. 22.
1. Zarząd Sinicum składa się z 4 do 11 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów oraz sekretarza.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok. Posie-dzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezesi.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 23.
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności Sinicum zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia;

2. Reprezentowanie Sinicum na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3. Zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie wszelkich innych czynności prawnych w stosunkach z osobami trzecimi;

4. Ustalanie wysokości składek;

5. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Sinicum;

6. Sporządzanie planów pracy, strategii i budżetu Sinicum;

7. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Sinicum;

8. Przyjmowanie i skreślanie członków;

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji krajowych, zagra-nicznych, międzynarodowych;

10. Prowadzenie dokumentacji Sinicum;

11. Opracowanie odrębnych przepisów regulujących powołanie gremiów honorowo-doradczych stowarzyszenia, jak Rada Programowa, Rada Naukowa, Rada Medialna itp. i przedstawienie tych przepisów Walnemu Zgromadzeniu do przegłosowania.

Art. 24.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Sinicum, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art. 25.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zebrania Zarządu;

d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Sinicum;

e) Ocena planów strategii działania Sinicum.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowac-twa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 26.
W razie, gdy skład władz Sinicum ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnie-nie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie orga-nu, który uległ zmniejszeniu. Liczba osób dokooptowanych nie można przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V
Majątek Sinicum

Art. 27.
Na majątek Sinicum składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 28.
Na fundusze Sinicum składają się:

1. Wpisowe, składki i opłaty członkowskie;

2. Dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny;

Art. 29.
1. Sinicum może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wynikającym z celów Sinicum.

2. Dochód z działalności gospodarczej Sinicum służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

3. Sinicum może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Art. 30.
Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczegól-ności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wyko-rzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Sinicum

Art. 31.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Sinicum podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Sinicum Walne Zgromadzenie decyduje o prze-znaczeniu majątku, określi sposób likwidacji Sinicum i powoła Komisję Likwidacyjną.

Art. 32.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Koniec statutu

 

Stowarzyszenie "Sinicum" im. Michała Boyma SJ
ul. Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

Tel. +48 691 457 775
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1132855288
REGON: 14610860300000
KRS: 0000419178

JSN Educare is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework